Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

Sze miesicy temu przeszlimy do nowego pracodawcy w trybie art. 23(1) kodeksu pracy, ktry teraz proponuje zwizkom zawodowym podpisanie porozumienia o zawieszeniu stosowania niektrych postanowie zakadowego ukadu zbiorowego pracy, ktrym bylimy objci u poprzedniego pracodawcy. Na czym polega takie zawieszenie i czy ze wzgldu na sytuacj finansow spki, pracodawca moe zawiesi stosowanie niektrych postanowie ukadu zbiorowego pracy obowizujcego u poprzedniego pracodawcy?


Zgodnie z art. 241(27) 1 kodeksu pracy strony ukadu zakadowego ze wzgldu na sytuacj finansow pracodawcy, mog zawrze porozumienie o zawieszeniu stosowania u danego pracodawcy, w caoci lub w czci, tego ukadu oraz ukadu ponadzakadowego bd jednego z nich. O zawieszeniu ukadu zakadowego mog zadecydowa wycznie jego strony. Jeeli ukad zosta zawarty przez wicej ni jedn organizacj zwizkow, przez okres jego obowizywania wszelkie czynnoci dotyczce tego ukadu podejmuj organizacje zwizkowe, ktre go zawary (art. 241(9) 2 k.p.). Porozumienie o zawieszeniu ukadu nie bdzie wane, jeeli bdzie zawarte tylko przez niektre organizacje zwizkowe, ktre zawary ukad zbiorowy pracy. Konieczne jest wspdziaanie w tym zakresie wszystkich organizacji zwizkowych – stron zakadowego ukadu zbiorowego pracy.

Porozumienie o zawieszeniu ukadu zbiorowego pracy jest rdem prawa pracy w rozumieniu art. 9 k.p. i nie moe zawiera postanowie mniej korzystnych dla pracownika ni przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktw wykonawczych. Dlatego te wiadczenia, ktre zostay przewidziane w kodeksie pracy mog by zawieszone tylko w zakresie wykraczajcym poza poziom w nim okrelony. Dotyczy to midzy innymi:

a) odprawy emerytalno-rentowej
b) wynagrodzenia i dodatku za prac w godzinach nadliczbowych,
c) nalenoci z tytuu podry subowej,
d) dodatku za prac w nocy,
e) wynagrodzenia i dodatku za prac w niedziele i wita,
f) wynagrodzenia za urlop, ekwiwalentu pieninego za niewykorzystany urlop oraz wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, gdy prawo do tego wynagrodzenia wynika z przepisw szczeglnych.

Porozumienie o zawieszeniu stosowania ukadu zbiorowego pracy zwiera si na okres nie duszy ni 3 lata. W razie gdy u pracodawcy obowizuje jedynie ukad ponadzakadowy, porozumienie o zawieszeniu stosowania tego ukadu lub niektrych jego postanowie mog zawrze strony uprawnione do zawarcia ukadu zakadowego.

Zachodzi pytanie, czy porozumienie o zawieszeniu stosowania ukadu zbiorowego pracy zwiera si dla wszystkich pracownikw objtych tym ukadem. Sd Najwyszy w wyroku z 3 marca 2005 r. (OSNP 2005, nr 21, poz. 335) stwierdzi, e ?porozumienie o zawieszeniu stosowania ukadu zbiorowego pracy zawiera si dla wszystkich pracownikw objtych tym ukadem, chyba e strony wyranie wycz z jego zakresu jednoznacznie okrelon grup pracownikw?.
Dopuszczalne jest zatem zawieszenie stosowania ukadu zbiorowego pracy obejmujce tylko wybrane grupy pracownikw, co naley wyranie okreli w porozumieniu .

Porozumienie podlega zgoszeniu do rejestru odpowiednio ukadw zakadowych lub ukadw ponadzakadowych. Ponadto informacj o zawieszeniu stosowania ukadu ponadzakadowego strony porozumienia przekazuj stronom tego ukadu.

W zakresie i przez czas okrelony w porozumieniu nie stosuje si z mocy prawa wynikajcych z ukadu ponadzakadowego oraz z ukadu zakadowego warunkw umw o prac i innych aktw stanowicych podstaw nawizania stosunku pracy.

Oznacza to, e zawieszeniu ulegaj warunki umw o prac i innych aktw kreujcych stosunek pracy, ktre wynikaj z zawieszonych postanowie ukadowych. Skutek ten nastpuje z mocy prawa, bez koniecznoci dokonywania wypowiedze warunkw pracy i pacy czy zawierania porozumie zmieniajcych.

W odpowiedzi na Pana pytanie: Zgodnie z przepisami kodeksu pracy uprawnienie do zawarcia porozumienia o zawieszeniu zakadowego ukadu zbiorowego pracy przysuguje stronom tego ukadu. Pracodawca, ktry stosuje ukad w stosunku do przejtych pracownikw w zwizku z ich przejciem od innego pracodawcy na mocy art. 23(1) k.p. nie moe zawrze porozumienia o zawieszeniu tego ukadu poniewa nie jest jego stron.

Zgodnie z art. 241(8) 1 k.p. w okresie jednego roku od dnia przejcia zakadu pracy lub jego czci na nowego pracodawc do pracownikw stosuje si postanowienia ukadu, ktrym byli objci przed przejciem zakadu pracy lub jego czci na nowego pracodawc, chyba e odrbne przepisy stanowi inaczej. Postanowienia tego ukadu stosuje si w brzmieniu obowizujcym w dniu przejcia zakadu pracy lub jego czci na nowego pracodawc. Pracodawca moe stosowa do tych pracownikw korzystniejsze warunki ni wynikajce z dotychczasowego ukadu. Pana nowy pracodawca jest wic zwizany ukadem poprzedniego pracodawcy i nie moe dokona zawieszenia jego postanowie.

Barbara Stefaniak-Gnyp