Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

Osoby, ktre dziecistwo spdziy w pieczy zastpczej, nie bd musiay wspfinansowa pobytu swojego rodzica w domu pomocy spoecznej (DPS). Gmina zwolni ich z tego obowizku, jeeli potwierdz pozbawienie praw rodzicielskich. Jest to jedna z wielu zmian, ktre przewiduje poselski projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). Obecnie co do zasady najblisi krewni, w tym dorose dzieci, dopacaj do pobytu seniora w DPS, chyba e ich dochd nie przekracza 1368 z na osob w rodzinie. Ten obowizek dotyczy ich rwnie w sytuacji, gdy zostay kiedy porzucone lub ze wzgldu na niewaciw opiek wychowyway si w rodzinie zastpczej lub w domu dziecka.

? Zdarza si, e rodzic kompletnie si nie interesowa dalszymi losamidziecka. Dlatego jego poczucie niesprawiedliwoci, gdy w takiej sytuacji wymaga si od niego dopacania do pobytu matki czy ojca w DPS, jest suszne ? zauwaa Anna Kwaniewska, dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

Nowelizacja zakada, e gmina bdzie moga zwolni z wnoszenia opaty, pod warunkiem e dana osoba zoy wniosek i przedstawi prawomocne orzeczenie sdu o pozbawieniu rodzica wadzy rodzicielskiej nad ni. Musi te owiadczy, e nie zostaa ona przywrcona.

Kolejnym zmienianym przepisem jest art. 107, ktry dotyczy przeprowadzania rodzinnego wywiadu rodowiskowego. Nowe regulacje maj by odpowiedzi na coraz wiksze zagroenie pracownikw socjalnych ze strony agresywnychklientw pomocy spoecznej. W przeprowadzaniu wywiadu bdzie mg uczestniczy drugi pracownik socjalny. Kierownik orodka pomocy spoecznej bdzie mg te wystpi do komendantapolicji o zapewnienie asysty funkcjonariusza.

  • ? Ju od dawna wsppracujemy z policjantami, ktrzy towarzysz pracownikom socjalnym w trakcie odwiedzin w rodowiskach, ktre s niebezpieczne. Dlatego ta zmiana jest raczej usankcjonowaniem praktyki ni nowym rozwizaniem ? podkrela Norbert Paprota, dyrektor MOPS w Bochni.

Przygotowany przez posw projekt zawiera te wan zmian zwizan z finansowaniem rodowiskowych domw samopomocy (DS). Placwki te od lat si borykaj z problemem niedostatecznych rodkw przekazywanych zbudetu pastwa na ich utrzymanie. Midzy wojewdztwami wystpuj rnice w wysokoci dofinansowania. Nowelizacja wskazuje, edotacja dla DS nie moe wynosi mniej ni 250 proc. kryterium dochodowego obowizujcego w pomocy spoecznej, czyli 1355 z na jedn osob przebywajc w placwce. Jednak ze wzgldu nakoszty dla budetu dojcie do tej kwoty zostanie rozoone na trzy lata. Od 2016 r. dotacja bdzie stanowi minimum 200 proc. kryterium, od 2017 r. ? 230 proc., a dopiero od pocztku 2018 r. ma osign poziom 250 proc.

Etap legislacyjny

Projekt przed pierwszym czytaniem


http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/868093,dziecko-nie-doplaci-do-opieki-nad-wyrodnym-rodzicem.html