Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

? BO RDO WCI BIJE?

Regulamin konkursu plastycznego, multimedialnego i wokalnego dla szk podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i uczelni wyszych.

35- lecia NSZZ Solidarno

I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest NSZZ ?Solidarno? w Wgrowie.

2. Celem konkursu jest uhonorowanie 35? lecia NSZZ Solidarno,
popularyzacja idei, wartoci i ludzi zwizanych z Solidarnoci.

II. ZAOENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs plastyczny (technika i format dowolny) i multimedialny
( prezentacja multimedialna w programie PowerPoint- max. 15 slajdw dostarczonych na pycie CD / DVD), przeznaczony jest dla uczniw szk podstawowych, gimnazjw, szk ponadgimnazjalnych i studentw.

Termin nadsyania prac: 08.06.2015r.

2. Konkurs wokalny (interpretacja dowolnego utworu zwizanego bezporednio z dziaalnoci Solidarnoci np. J. Kaczmarski,
L.Wjtowicz, P.Gintrowski, M. Pietrzyk itp. lub tzw. pieni zaangaowanej np.B.Okudawa,K.Kryl, L.Llach itp.) przeznaczony jest dla szk gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentw. Kada szkoa moe przeprowadzi wasny etap konkursu i wyoni 2 laureatw, ktrzy zaprezentuj si w konkursie finaowym na scenie Wgrowskiego Orodka Kultury. Zgoszenia naley przesya do 08.06.2015r.

3. Prace mog by realizowane i zgaszane indywidualnie lub zespoowo,
w przypadku zgoszenia zespoowego nagroda przyznawana jest zespoowi i nie podlega zwielokrotnieniu.

4. Poszczeglni uczestnicy Konkursu mog przesa tylko jedn prac/ zaprezentowa tylko jeden utwr.

III. WARUNKI UDZIAU W KONKURSIE

1. Warunkiem udziau w konkursie jest:

? Dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami regulaminu.

? Dostarczenie prawidowo wypenionej karty zgoszeniowej.

2. Nadesanie prac jest rwnoznaczne z akceptacj regulaminu konkursu.

3. Prace naley skada osobicie lub poczt w siedzibie ZSP w Wgrowie, ul. Boh. Warszawy 10, 07-100 Wgrw z dopiskiem Konkurs 35 lecie NSZZ ?Solidarnoci?
do dnia 08.06.2015 r.

4. Koszty przesyki ponosz autorzy prac. Nadesane prace nie podlegaj zwrotowi.

IV.NAGRODY

1. Spord nadesanych zgosze zostanie wybranych 5 najlepszych prac
i z nich zostan wyonienie zwycizcy konkursu w kadej
kategorii wiekowej.

2. Prace bd oceniane przez Jury w skadzie okrelonym przez Organizatora.

3. Zwycizcy zostan wyonieni zgodnie z nastpujcymi kryteriami: zgodno z ide konkursu, wartoci merytoryczne, estetyka
i oryginalno, kreatywno itp.

4. Jury oceni prace oraz przyzna nagrody nie pniej ni do 19.06.2015r.

5. Laureaci konkursu i uczestnicy konkursu wokalnego zostan powiadomieni pisemnie o miejscu i terminie wrczenia nagrd. Dodatkowo
lista laureatw i osb zaproszonych do finaowego konkursu wokalnego

bdzie zamieszczona na stronie organizacji zwizkowej.

V. OWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH

1. Nadesane prace nie bd zwracane uczestnikom. Organizator zastrzega
sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich
publikacji.

2. Zoenie pracy konkursowej oznacza wyraenie zgody przez uczestnika
konkursu na jej nieodpatn czciow lub cakowita publikacj.

VI. POSTANOWIENIA KOCOWE

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakoczenia konkursu oraz pozostaych terminw.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za problemy zwizane
z brakiem moliwoci skontaktowania si z uczestnikami konkursu.

REGULAMIN I KARTA ZGOSZENIOWA - POBIERZ