Co się zmieni w zawodach pielęgniarki i położnej od 3 listopada 2015

Co się zmieni w zawodach pielęgniarki i położnej od 3 listopada 2015?

3 listopada wejdą w życie przepisy zwiększające uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych, m.in. do wystawiana recept na niektóre leki.


19 października 2015 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Zmienia przepisy, które budziły wątpliwości interpretacyjne, zwiększa uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych, a także rozszerza katalog zadań realizowanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

 

Obowiązująca dziś  ustawa uznaje działalność dydaktyczną za wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej tylko wtedy, gdy dotyczy ona kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych. Dzięki nowelizacji za wykonywanie zawodu można uznać także nauczanie przez pielęgniarkę lub położną innych zawodów medycznych, jeżeli w programach kształcenia wymagany będzie udział pielęgniarki lub położnej.

Nowelizacja eliminuje także wątpliwości interpretacyjne dotyczące obliczania wymiaru urlopu szkoleniowego przysługującego pielęgniarce lub położnej podejmujących kształcenie podyplomowe w ramach specjalizacji, a także podjęcia zawodu po przerwie. Zgodnie z ustawą pielęgniarka lub położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza go wykonywać, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych oraz odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie. Okres przeszkolenia (maksymalnie 6 miesięcy) będzie wliczał się do okresu wykonywania zawodu.

 

Doprecyzowane zostały przepisy ustawy umożliwiające zwiększenie liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły corocznie rozpocząć specjalizację dofinansowaną ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. Dotychczasowe regulacje prawne dotyczące limitów miejsc szkoleniowych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego nie dawały możliwości zwiększenia limitu miejsc szkoleniowych w przypadku niepełnego wykorzystania kwoty zaplanowanej na to zadanie w budżecie państwa.

 

Nowe przepisy ułatwiają dostęp cudzoziemców do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzają zasadę, że dokumentem poświadczającym umiejętności językowe cudzoziemca jest poświadczenie znajomości języka polskiego wydane przez państwową komisję egzaminacyjną i skraca czas trwania stażu adaptacyjnego we wskazanym podmiocie leczniczym.

 

Nowelizacja wprowadza także zmiany do ustawy o systemie oświaty, ujednolicając wymogi dotyczące odpowiedniego wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w publicznych szkołach. Dotychczas szkoły wykonywały ten obowiązek w różny sposób – zdarzało się, że zapewniane było jedynie pomieszczenie (bez wyposażenia).

 

Ustawa nowelizująca umożliwia ministrowi zdrowia szybsze niż dotychczas pozyskiwanie danych dotyczących poziomu zabezpieczenia świadczeń pielęgniarskich i położniczych w podmiotach leczniczych, uprawniając resort do pozyskiwania ich w trybie korespondencji z podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, który stosuje minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek.

 

Szerszy będzie katalog zadań realizowanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, a finansowanych z budżetu państwa (z części pozostającej w dyspozycji Ministra Zdrowia) o zadania związane z zawieszaniem, pozbawianiem i ograniczaniem prawa wykonywania zawodu oraz prowadzeniem postępowań w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względów zdrowotnych.

 

Nowelizacja nadaje pielęgniarkom i położnym posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uprawnienia do wystawiania recept na niektóre leki w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, czyli 3 listopada 2015 r. Wyjątkiem jest przepis art. 2, dotyczący wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, który wejdzie w życie 1 września 2016 r.

Źródło: http://www4.rp.pl/Lekarze-i-pielegniarki/310229883-Co-sie-zmieni-w-zawodach-pielegniarki-i-poloznej-od-3-listopada-2015.html#