Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

Co si zmieni w zawodach pielgniarki i poonej od 3 listopada 2015?

3 listopada wejd w ycie przepisy zwikszajce uprawnienia zawodowe pielgniarek i poonych, m.in. do wystawiana recept na niektre leki.


19 padziernika 2015 r. w Dzienniku Ustaw zostaa opublikowana ustawa z 11 wrzenia 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielgniarki i poonej oraz niektrych innych ustaw. Zmienia przepisy, ktre budziy wtpliwoci interpretacyjne, zwiksza uprawnienia zawodowe pielgniarek i poonych, a take rozszerza katalog zada realizowanych przez samorzd zawodowy pielgniarek i poonych.

Obowizujca dzi ustawa uznaje dziaalno dydaktyczn za wykonywanie zawodu pielgniarki lub poonej tylko wtedy, gdy dotyczy ona ksztacenia i doskonalenia zawodowego pielgniarek i poonych. Dziki nowelizacji za wykonywanie zawodu mona uzna take nauczanie przez pielgniark lub poon innych zawodw medycznych, jeeli w programach ksztacenia wymagany bdzie udzia pielgniarki lub poonej.

Nowelizacja eliminuje take wtpliwoci interpretacyjne dotyczce obliczania wymiaru urlopu szkoleniowego przysugujcego pielgniarce lub poonej podejmujcych ksztacenie podyplomowe w ramach specjalizacji, a take podjcia zawodu po przerwie. Zgodnie z ustaw pielgniarka lub poona, ktra nie wykonuje zawodu cznie przez okres duszy ni 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza go wykonywa, ma obowizek zawiadomi o tym waciw okrgow rad pielgniarek i poonych oraz odby trwajce nie duej ni 6 miesicy przeszkolenie. Okres przeszkolenia (maksymalnie 6 miesicy) bdzie wlicza si do okresu wykonywania zawodu.

Doprecyzowane zostay przepisy ustawy umoliwiajce zwikszenie liczby miejsc szkoleniowych dla pielgniarek i poonych, ktre bd mogy corocznie rozpocz specjalizacj dofinansowan ze rodkw publicznych pochodzcych z budetu pastwa. Dotychczasowe regulacje prawne dotyczce limitw miejsc szkoleniowych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego nie daway moliwoci zwikszenia limitu miejsc szkoleniowych w przypadku niepenego wykorzystania kwoty zaplanowanej na to zadanie w budecie pastwa.

Nowe przepisy uatwiaj dostp cudzoziemcw do wykonywania zawodu pielgniarki i poonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzaj zasad, e dokumentem powiadczajcym umiejtnoci jzykowe cudzoziemca jest powiadczenie znajomoci jzyka polskiego wydane przez pastwow komisj egzaminacyjn i skraca czas trwania stau adaptacyjnego we wskazanym podmiocie leczniczym.

Nowelizacja wprowadza take zmiany do ustawy o systemie owiaty, ujednolicajc wymogi dotyczce odpowiedniego wyposaenia gabinetw profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w publicznych szkoach. Dotychczas szkoy wykonyway ten obowizek w rny sposb ? zdarzao si, e zapewniane byo jedynie pomieszczenie (bez wyposaenia).

Ustawa nowelizujca umoliwia ministrowi zdrowia szybsze ni dotychczas pozyskiwanie danych dotyczcych poziomu zabezpieczenia wiadcze pielgniarskich i pooniczych w podmiotach leczniczych, uprawniajc resort do pozyskiwania ich w trybie korespondencji z podmiotem leczniczym niebdcym przedsibiorc, ktry stosuje minimalne normy zatrudnienia pielgniarek.

Szerszy bdzie katalog zada realizowanych przez samorzd zawodowy pielgniarek i poonych, a finansowanych z budetu pastwa (z czci pozostajcej w dyspozycji Ministra Zdrowia) o zadania zwizane z zawieszaniem, pozbawianiem i ograniczaniem prawa wykonywania zawodu oraz prowadzeniem postpowa w przedmiocie niezdolnoci do wykonywania zawodu ze wzgldw zdrowotnych.

Nowelizacja nadaje pielgniarkom i poonym posiadajcym tytu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa uprawnienia do wystawiania recept na niektre leki w ramach realizacji zlece lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Ustawa wejdzie w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia, czyli 3 listopada 2015 r. Wyjtkiem jest przepis art. 2, dotyczcy wyposaenia gabinetw profilaktyki zdrowotnej w szkoach, ktry wejdzie w ycie 1 wrzenia 2016 r.

rdo:http://www4.rp.pl/Lekarze-i-pielegniarki/310229883-Co-sie-zmieni-w-zawodach-pielegniarki-i-poloznej-od-3-listopada-2015.html#