Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

Przy okazji wprowadzenia 12-zotowej minimalnej stawki godzinowej monazmieni zasady wliczania niektrych skadnikw do najniszej pensji.

Zwizki zawodowe proponuj, aby do projektu nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac doczy rozwizanie, zgodnie z ktrym do najniszej pensji nie byby wliczany dodatek za prac w nocy.

? Nie jest jeszcze za pno na tak autopoprawk projektu przewidujcego wprowadzenie 12-zotowej minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorcw i samozatrudnionych. Byaby ona korzystna nie tylko dla pracownikw, ale take pracodawcw, bo dzisiejszeprzepisy nie motywuj zatrudnionych ? podkrela Norbert Kusiak, dyrektor wydziau polityki gospodarczej i funduszy strukturalnychOPZZ.

Obecnie zgodnie z ustaw z 10 padziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.) do najniszej pacy wlicza si przysugujce pracownikowi skadniki pensji i inne wiadczenia wynikajce ze stosunku pracy zaliczone przez GUS dowynagrodze osobowych (z wyjtkiemwynagrodzenia za prac w nadgodzinach, odprawy pieninej w zwizku z przejciem na emerytur lub rent oraz nagrody jubileuszowej). Oznacza to, e przy ustalaniu, czy dana osoba otrzymuje co najmniej minimaln pac (1850 z w tym roku), naley wlicza np. premie i nagrody (regulaminowe i uznaniowe), dodatki za szczeglne warunki pracy, wysokie kwalifikacje podwadnego lub za sta pracy. A to moe by uznane za niesprawiedliwe i demotywujce. Szczeglnie racy jest wanie przykad dodatku za prac w nocy. Wlicza si go do pacy minimalnej, wic jeli dziki wykonywaniu obowizkw w porze nocnej ? a wic mniej dogodnej dla podwadnego ? zatrudniony wypracuje pensj minimaln, to dodatek traci charakter rekompensaty za trudniejsze warunki pracy. Natomiast osobie, ktra nie wiadczya obowizkw w nocy (i przez to ? bez dodatku za prac w nocy ? nie osigna pacy minimalnej), trzeba bdzie wypaci wyrwnanie. Tym samym pracownikom zarabiajcym najnisze pensje powinno w praktyce zalee na tym, eby unika wykonywania obowizkw w porze nocnej. Problem ten by wielokrotnie zgaszany w interpelacjach poselskich do ministra pracy i polityki spoecznej. Rwnie Pastwowa Inspekcja Pracy wnioskowaa w swoich corocznych sprawozdaniach z dziaalnoci o wyczenie tego wiadczenia z pacy minimalnej.

? Nie byoby to trudne, a jednoczenie miaoby istotne znaczenie dla wielu osb, ktre zarabiaj najnisze pensje. Chodzi np. o pracownikw ochrony, ktrzy regularnie wykonuj prac w porze nocnej ? tumaczy Norbert Kusiak.

Problem zosta poruszony na ostatnim posiedzeniu zespou ds. budetu, wynagrodze i wiadcze socjalnych Rady Dialogu Spoecznego. W jego trakcie resort pracy zapowiedzia, e omawiana propozycja zostanie przeanalizowana. Co istotne, nie bd si jej sprzeciwia pracodawcy.

? Taki postulat jest uzasadniony, bo dodatek za prac w porze nocnej rzeczywicie traci charakter rekompensaty. Nasz pozytywn opini w tej sprawie przedstawialimy ju przy okazji opiniowania projektu zmian w zakresie pacy minimalnej przygotowanego jeszcze przez poprzedni ekip rzdzc ? wskazuje dr Grayna Spytek-Bandurska, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Projekt ten zakada, e poziom najniszej pensji ma osigawynagrodzenie zasadnicze pracownika. Inne skadniki, np. gratyfikacja za prac w nocy lub dodatek staowy, nie byyby brane pod uwag. Te przepisy nie weszy jednak w ycie.

1850 z wynosipaca minimalna w 2016 r.

1,3 mln osb otrzymuje wynagrodzenie nie wysze ni paca minimalna (dane za 2013 r.)

rdo: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/925750,placa-minimlana-dodatek-za-prace-w-nocy.html