Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

Zmiany w zawieraniu umowy-zlecenia

Obowizujce od pocztku 2016 roku zmiany dotycz oskadkowania umowy-zlecenia ze wzgldu na aktualn pac minimaln. W tym roku wynosi ona 1.850,00 z brutto. Wprowadzone regulacje s wynikiem nowelizacji ustawy z 23 padziernika 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz niektrych innych ustaw ? Dz.U. z 2014 r. poz.1831.

Opacanie skadek

Mamy tu do czynienia z dwiema sytuacjami. Pierwsza ? kwota brutto od zawartej umowy-zlecenia jest nisza ni paca minimalna. Druga ? kwota brutto pokrywa si z pac minimaln lub jest od niej wysza.

Przykad 1:

Gdy kwota brutto jest nisza od pacy minimalnej, wwczas to patnik skadek zgasza zleceniobiorc do opat oraz wszystkie je pokrywa. Dotyczy to wszystkich zawartych umw-zlecenia. Jeeli zleceniobiorca ma ju zawart umow-zlecenia, musi powiadomi o tym patnika skadek na stosownym owiadczeniu. Innymi sowy, jeeli zleceniobiorca zawar dwie (lub wicej) osobne umowy-zlecenia, obie na kwoty nisze ni paca minimalna, wwczas obaj jego pracodawcy s zobowizani do opaty wszystkich skadek na ubezpieczenie spoeczne.

Przykad 2:

Jeeli umowa-zlecenie (zawarta z pierwszym pracodawc) opiewa, co najmniej, na kwot rwn wynagrodzeniu minimalnemu, wwczas kolejny pracodawca opaca za zleceniobiorc jedynie skadk na ubezpieczenie zdrowotne.

W przykadzie 1 wspomnielimy o owiadczeniu, ktre powinien zoy zleceniobiorca w pewnym okrelonym przypadku. Niestety, pki co, nie ma wzoru takiego owiadczenia ? zleceniobiorca musi wic radzi sobie sam. Samo owiadczenie powinno zawiera przynajmniej trzy podstawowe informacje:

  • potwierdzajc zatrudnienie w innym miejscu,
  • o rodzaju zawartej umowy,
  • o tym, czy umowa opiewa co najmniej na wynagrodzenie minimalne, na kwot mniejsz lub wiksz.

Warto rwnie doda zapis, ktry zobowizuje przyszego ubezpieczonego do informowania patnika jego skadek o kadej zmianie statusu zwizanego z zawartymi umowami. Zapis, w pewien sposb, zabezpiecza pracodawc. Nie stanowi jednak cakowitej gwarancji, poniewa to patnik skadek odpowiada przed ZUS za ich opacanie. Nawet w przypadku, w ktrym zosta wprowadzony w bd przez ubezpieczanego pracownika.

Co nowego w ustawie?

Nowelizacja daje patnikowi skadek nowe moliwoci. Bdzie on mg zweryfikowa w ZUS poprawnoci informacji, ktre ubezpieczony zawar we wspomnianym ju owiadczeniu. Reguluje to nastpujcy fragment ustawy:

?Zakad, na wniosek patnika skadek, bada prawidowo wykazanych przez tego patnika skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o ktrych mowa w art. 9 ust. 2c. Jeeli w wyniku sprawdzenia wysokoci miesicznej podstawy wymiaru skadek Zakad stwierdzi bdne wykazanie skadek, informuje o tym niezwocznie patnika skadek i ubezpieczonego za porednictwem patnika skadek. Jeeli do opacania skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowizany wicej ni jeden patnik skadek, skadka jest opacana przez kadego patnika, chyba e ubezpieczony przedoy patnikowi dokumenty, z ktrych wynika brak koniecznoci opacania skadek.?

Umowa-zlecenie zawarta ze studentem, ktry nie przekroczy 26 roku ycia, nie wymaga od pracodawcy opacania za niego skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne. W tym przypadku zasady opacania skadek nie zmieniy si. To samo tyczy si osb zatrudnionych na podstawie umowy o prac i dodatkowo pracujcych na umowie-zlecenia.

Dziaalno gospodarcza

W przypadku zawarcia umowy-zlecenia z osob prowadzc wasn dziaalno gospodarcz, to osoba

samozatrudniona wybiera to, co ma sta si podstaw do opaty skadek ZUS. Aby podstaw tak bya umowa-zlecenie, musi zosta speniony nastpujcy warunek:

  • podstawa wymiaru skadek na obowizkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe z umowy-zlecenia ma wynie co najmniej 60% przecitnego miesicznego wynagrodzenia.

W przeciwnym wypadku tytuem do obowizkowych ubezpiecze bdzie prowadzona dziaalno, natomiast od umowy-zlecenia obowizkowa bdzie jedynie skadka zdrowotna. Pozostae skadki zostan dobrowolne.

rdo:http://www.serwisprawa.pl/artykuly,10288,26980,zmiany-w-zawieraniu-umowy-zlecenia