Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

Instytucja Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych jest bardzo wygodnym narzdziem pracodawcy. Ze wzgldu na moliwo uregulowania wikszoci kwestii w wewntrznym regulaminie stanowi bardzo elastyczny sposb zaspokojenia potrzeb socjalnych pracownikw. W jaki sposb utworzy Regulamin Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych?

Jak utworzy Regulamin Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych?

Zgodnie z art. 16 kodeksu pracy pracodawca zobowizany jest do zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracownikw stosownie do swoich moliwoci i warunkw. Prawnym instrumentem pozwalajcym na realizacj tego obowizku jest zakadowy fundusz wiadcze socjalnych (dalej jako ?ZFS?). Szczegowe regulacje w tym zakresie zawieraustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych (tj. z dnia 13 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 111)) (dalej jako ?ustawa o zfs?). Niniejszy artyku ma na celu przyblienie procedury tworzenia zakadowego funduszu wiadcze socjalnych, wskazanie, jakie elementy powinien zawiera regulamin zakadowego funduszu wiadcze socjalnych oraz jakich bdw naley unikn podczas jego wprowadzenia. Zacznijmy wic od pocztku.

Kogo obejmuje obowizek utworzenia ZFS?

Pierwszym krokiem pracodawcy jest ustalenie stanu zatrudnienia wedug stanu na dzie 1 stycznia danego roku. Pracodawca, ktry zatrudnia 20 pracownikw w przeliczeniu na pene etaty zobowizany jest do utworzenia ZFS. Jak prawidowo obliczy stan zatrudnienia? Po pierwsze, naley uwzgldni wszystkie osoby pozostajce w stosunku pracy ? nie ma przy tym znaczenia podstawa umowy o prac, jej rodzaj, ani wymiar czasu pracy. Naley take wliczy osoby przebywajce na urlopie macierzyskim, rodzicielskim oraz wychowawczym oraz osoby zatrudnione na zastpstwo i na okres prbny. Nie wlicza si natomiast osb zatrudnionych na podstawie umw cywilnoprawnych czy umw o prac nakadcz. Po drugie, przepis wskazuje, e liczba pracownikw powinna zosta przeliczona na pene etaty ? jeli wic pracodawca zatrudnia pracownikw w niepenym wymiarze czasu pracy, to wymiary te ulegaj zsumowaniu. Bez wzgldu na liczb zatrudnionych, obowizek utworzenia ZFS spoczywa na pracodawcach prowadzcych dziaalno w formie jednostek budetowych i samorzdowych zakadw budetowych.

Niniejszy artyku zosta przygotowany w oparciu o zaoenie, e pracodawca zatrudnia powyej 20 pracownikw i chce utworzy zakadowy fundusz wiadcze socjalnych. Ponisze wskazania maj take zastosowanie do pracodawcw, ktrzy wprawdzie nie speniaj ustawowego kryterium zatrudnienia, chc jednak wprowadzi ZFS.

Regulamin zakadowego funduszu wiadcze socjalnych

Kolejnym krokiem do wprowadzenia ZFS jest uchwalenie regulaminu (dalej ?Regulamin?). Jest to dokument, ktry naley kwalifikowa jako wewntrzzakadowy akt normatywny, ktry zdaniem Sdu Najwyszego jest rdem prawa w rozumieniu art. 9 1 KP (por. wyrok z dnia z 6.12.2001 r., sygn. I PKN 355/00, publ. OSNP 2003, Nr 22, poz. 542). Jeli u pracodawcy dziaa zwizek zawodowy, to Regulamin uzgadnia si z zakadow organizacj zwizkow, jeli nie ma takowej w zakadzie pracy, pracodawca uzgadnia Regulamin z pracownikiem wybranym przez zaog do reprezentowania jej interesw w sposb przyjty u danego pracodawcy. W Regulaminie okrela si zasady i warunki korzystania z usug i wiadcze finansowanych z Funduszu, zasady przeznaczania rodkw Funduszu na poszczeglne cele i rodzaje dziaalnoci socjalnej.

Wicej przeczytasz
TUTAJ.