Błąd
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:279. Error 9: Invalid character

Przy podziale ZFS bierze si pod uwag nie tylko zgromadzone na rachunku bankowym rodki pienine funduszu, lecz take jego zobowizania i nalenoci. W jaki sposb podzieli rodki przypadajce na fundusz w planie finansowym oraz rodki pienine zgromadzone na rachunku funduszu?

Co si dzieje z funduszem socjalnym, gdy dochodzi do rozdziau jednostek

Trzeba podzieli rodki przypadajce na ZFS wplanie finansowym. Naley pamita, e ta suma moe si rni od kwoty faktycznie zgromadzonej na rachunku

Jednostki budetowe tworz zakadowy fundusz wiadcze socjalnych obligatoryjnie. W przypadku czenia si jednostek sektora finansw publicznych najczciej stosuje si art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej: k.p.), mwicy o przejciu zakadu pracy lub jego czci na innego, nowego pracodawc, ktry z mocy prawa staje si stron w dotychczasowych stosunkach pracy. Nowy pracodawca przejmuje pracownikw, a take obowizki zwizane z dziaalnoci socjaln. Oznacza to utworzenie jednego ZFS i przejcie niewykorzystanych rodkw finansowych, nalenoci oraz zobowiza funduszu.

Nieco trudniej jest w przypadku podziau jednostek lub wydzielenia nowej jednostki organizacyjnej z czci dotychczas istniejcej. Fundusz socjalny musi bowiem zosta wtedy podzielony, co wymaga wspdziaania jednostek i ustalenia zasad tego podziau, poniewa przepisy nie rozstrzygaj tego arbitralnie.

Dodatkow trudnoci jest to, e z jednej strony naley podzieli rodki przypadajce na ZFS w planie finansowym, z drugiej ? faktyczne rodki pienine zgromadzone na rachunku funduszu.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem (ksika)

Co wskazuj przepisy

Trzeba pozna art. 7 ust. 3bustawy o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.111). Zgodnie z nim w razie przejcia czci zakadu pracy w trybie przytoczonego wyej art. 231 k.p. na pracodawc zobowizanego do tworzenia funduszu (a takim jest jednostka publiczna) fundusz pracodawcy przejmujcego zwiksza si w czci przypadajcej na liczb przejmowanych pracownikw o rwnowarto rodkw pieninych funduszu pracodawcy przekazujcego, skorygowanych odpowiednio o nalenoci i zobowizania funduszu ? wedug stanu na ostatni dzie miesica, w ktrym nastpuje przejcie.

Wane te zobowizania i nalenoci

Co istotne, przytoczony przepis wyranie wskazuje, e przy podziale funduszu bierze si pod uwag nie tylko zgromadzone na rachunku bankowym (i ewentualnie w kasie) rodki pienine funduszu, lecz take jego zobowizania i nalenoci. [przykad]

Fundusz moe mie przede wszystkim nalenoci:

? odpracownikw i innych uprawnionych z tytuu udzielonych, pozostajcych do spaty poyczek na cele mieszkaniowe wraz z odsetkami,

? od pracownikw i innych uprawnionych z tytuu naliczonych, a niewpaconych czciowych odpatnoci za wiadczenia z funduszu,

? z tytuu sprzeday, likwidacji lub dzierawy rodkw trwaych sucych dziaalnoci socjalnej (jeli jednostka takie posiada), nieuregulowane na dzie podziau.

Fundusz socjalny moe mie rwnie zobowizania wobec uprawnionych do korzystania z niego lub innych jednostek, najczciej z tytuu:

? przyznanych, a niewypaconych wiadcze, np. urlopowych czy zapomg,

? nieuregulowanych faktur za zakupione dobra lub usugi, przeznaczone na realizacj wiadcze socjalnych, np. bonw towarowych czy paczek witecznych.

Zasady mog by rne

Wskazywany ju art. 7 ustawy o ZFS w pkt. 3c mwi, e zasady podziau rodkw pieninych stanowicych rwnowarto odpisu podstawowego, obciajcego koszty pracodawcy przekazujcego, dotyczcego roku, w ktrym nastpuje przejcie zakadu pracy, okrela porozumienie midzy pracodawcami.

Po co zatem porozumienie, skoro z pkt. 3b art. 7 wynikaj zasady podziau? Dlatego, e dotycz one podziau samego funduszu, a nie pozostajcych w dyspozycji rodkw pieninych funduszu, a te dwie wielkoci mog si rni. Wynika to choby z przytoczonego przykadu, w ktrym stan funduszu wynosi 81 787 z, natomiast pozostajce do rozdysponowania rodki pienine tylko 67867 z, poniewa cz rodkw funduszu istnieje w postaci niespaconych jeszcze nalenoci.

Porozumienie pozwala uregulowa kwestie podziau, a take zdarze, ktre bd nastpowa po nim, np. do ktrej jednostki (na rzecz ktrego funduszu) maj zosta spacone zarachowane nalenoci. Moe ono uwzgldnia te nieoczywisty podzia rodkw ze wzgldu na inne okolicznoci, np. przekazanie mniejszych rodkw do jednej z jednostek, ze wzgldu na wykorzystanie przez przechodzcych do niej pracownikw wiadcze okrelonego rodzaju (np. wszyscy pracownicy jednostki A otrzymali wiadczenie urlopowe, w przeciwiestwie do pracownikw jednostki B) lub te ze wzgldu na rodzaj wiadczeniobiorcw np. jedna z nowo tworzonych jednostek obejmuje dziaalnoci socjaln wszystkich emerytw i rencistw.

Czsto w porozumieniu zawiera si rwnie rozliczenie dotychczasowej dziaalnoci socjalnej. [wzr]

Przekazanie (przelew)

Fizyczne przekazanie rodkw pieninych funduszu midzy pracodawcami powinno nastpi w terminie 30 dni od daty przejcia zakadu pracy, chyba e porozumienie midzy pracodawcami stanowi inaczej (art. 7 pkt. 3d ustawy). Taki wanie odmienny termin przekazania rodkw przewiduje porozumienie zawarte w przykadzie, jeli przejcie/przejcie czci zatrudnionych do innego pracodawcy nastpuje z dniem 1 lipca, maksymalny termin przekazania rodkw ZFS przewidziany ustaw to 30 lipca, a pracodawcy w porozumieniu okrelili termin krtszy (15 lipca).

Warto zwrci uwag, e ustawa okrela termin w dniach ? 30 dni od daty przejcia zakadu pracy. Poniewa przejcie takie nastpuje najczciej z pierwszym dniem miesica, naley uwaa, aby nie potraktowa wskazanego terminu jako ?do koca miesica?, poniewa bdzie si tak zdarza, ale w przypadku miesicy 30-dniowych. Jeli natomiast podzia bdzie nastpowa w miesicu, ktry ma 31 dni, przelew musi nastpi do 30. dnia. Jeli przejcie nastpi z dniem 1 lutego, to przelewu bdzie mona dokona najpniej 1 lub 2 marca (lata przestpne).

Ewidencja

U pracodawcy przekazujcego zapisy bd nastpujce:

? strona Wn konta 851 ZFS,

? strona Ma konta 135 Rachunek biecy ZFS.??

U pracodawcy przejmujcego w ksigach zostanie za zapisane:

? strona Wn konta 135 Rachunek biecy ZFS,

? strona Ma konta 851 ZFS.??